Gemeente stelt gebiedsperspectief voor Havenkwartier op

Het College van burgemeester en wethouders gaat een Gebiedsperspectief opstellen voor het Havenkwartier. Het Havenkwartier maakt deel uit van Via Breda en ligt ten westen van de Stationslaan en de wijk Belcrum. Aan de noordkant wordt het Havenkwartier begrensd door de Backer en Ruebweg en in het westen door de rivier de Mark. Het gebied is ruim 30 hectare groot en is eigendom van verschillende grondbezitters met in totaal ca 60 bedrijven, huurders en ondernemers.

In de ‘Structuurvisie Breda 2030’ heeft Breda gekozen voor een compacte ontwikkeling van de stad. Er wordt geen grootschalige nieuwbouw meer gepleegd, maar er is juist voor gekozen om bedrijfsterreinen die in de stad vrijkomen om te bouwen naar nieuwe gemengde wijken waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Daarbij gebruik makend van bestaande kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de Mark en de Belcrumhaven. Wonen met uitzicht op een verbrede Mark met groenzones en wandel- en fietspaden is een van de ambities en kan iets toevoegen aan de reeds bestaande woonmilieus in de stad.

Wethouder Alfred Arbouw hierover: “Het Havenkwartier heeft de potentie om binnen Via Breda en de stad als totaal uit te groeien tot een uniek gemengd stedelijk gebied, complementair aan onze binnenstad: het is de plek met attractiviteit en ruimte voor moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur. De ontwikkeling tot een stadsdeel met een uniek karakter zorgt ervoor dat het Havenkwartier niet concurreert met de binnenstad, Coulissen West en Drie Hoefijzers Noord. Met dit gebiedsperspectief kunnen we de toekomstwaarde van het gebied vaststellen, waardoor het programma op het gebied van wonen, werken, cultuur, leisure en retail zich kan ontwikkelen”.

De concrete ontwikkeling van het Havenkwartier gaat geruime tijd duren. Tot 2023 voert de Gemeente Breda daarom op deellocaties in het Havenkwartier zogenaamd ‘transformatiemanagement’ uit.  Het lopende en succesvolle project ‘Via Breda Broeit’ met STEK, PIER15 en Belcrum Beach is hier een mooi en succesvol voorbeeld van.

Ook speelt op korte termijn de mogelijke herontwikkeling van Klavers Jansen; het grootste deel van die locatie wordt  op 1 januari 2017 eigendom van de Gemeente Breda. In het ‘Plan van Aanpak Klavers Janssen’ dat het College in juni 2015 vaststelde is gekozen om enerzijds de creatieve kracht te versterken en anderzijds de combinatie met woningbouw te onderzoeken.

13 juni 2016